H Í R D E T M É N Y

Iván Községi Önkormányzat                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 1-től - 2026. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9374 Iván, Rákóczi sor 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás fenntartóval.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • az Nkt. 67.§ (1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettség és a Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott óvodapedagógus szakképzettség,
 • legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • Nyilatkozat, hogy nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (a továbbiakban: vezetési program),
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló irat
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
 • Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajtó Péter polgármester nyújt, a 06-20-4214480 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iván Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9374 Iván, Fő u. 84.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/473-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Győr-Moson-Sopron megye, 9374 Iván, Fő utca 29.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázatokat a megbízási jogkör gyakorlója a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően várhatóan 2021. július 05. napjáig bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 5.