Rendezési terv módosulások

A rendezési terv módosításához kapcsolódó dokumentumok letölthetők az alábbi linkeken:

Rendezési terv módosítása - Lakossági fórum

FELHÍVÁS LAKOSSÁGI FÓRUM TARTÁSA

A dokumentáció letölthető:

A településfejlesztési koncepcióról az integrált település fejlesztési stratégiáról es a település rendezési eszközökről, valamint egyes település rendezési sajátos jogintézményről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A.§. (1) bekezdésének megfelelően ez úton tájékoztatom, hogy Ivan Községi Önkormányzat Polgármestere a 8/2021.(I.25.) határozatával a település helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítását határozta el, az Iváni 036/3 hrsz-ú telket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, annak érdekében, hogy a területen új sportcsarnok kialakítására kerülhessen sor.
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánította továbbá a polgármesteri hivatal 505/1 hrsz-ú telkét és a 489 hrsz-ú útterületet annak érdekében, hogy a tervezett telek kiegészítés végrehajtható legyen.
A településfejlesztéssel es településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel es a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Iván Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (III. 5,) önkormányzati rendelete alapján) a településrendezési terv eljárás véleményezési szakasz- módosításáról az Ivani Községi Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján valamint a lakossági fórumon tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket.

A tervező Regioplan KFT. elkészítette a véleményezési dokumentációt, amely az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalban (9374 Ivan, Fő utca 29.) megtekinthető, valamint letölthető a www.ivan.hu honlaprol.

A lakossági fórum megtartásnak
Helyszíne: Iván Községi Önkormányzat
9374 Ivan, Fő utca 29. ( Tájház)
Ideje: 2021. július 07. ( hétfő) du.15.00 óra

Kérem, hogy a rendezési tervmódosításával kapcsolatos észrevételeket legkésőbb:
2021. július 16 napjáig megküldeni szíveskedjenek.

Írásos észrevételeiket az alábbi címre
levél útján: Iván Községi Önkormányzat 9374 Ivan, Fő utca 29.
elektronikus levél útján: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát."


Iván, 2021.június 15.

Hajtó Péter
polgármester

Hirdetmény - Pályázat Házi gondozó munkakör betöltésére

A dokumentum megtekintéséhez, letöltéséhez kattintson IDE

Ismételt nyilvános pályázati felhívás Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére

A dokumentum megtekintéséhez, letöltéséhez kattintson IDE

Nyilvános pályázati felhívás Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére

A dokumentum megtekintéséhez, letöltéséhez kattintson IDE

Hirdetmény - Óvodavezetői pályázat

H Í R D E T M É N Y

Iván Községi Önkormányzat                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 1-től - 2026. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9374 Iván, Rákóczi sor 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás fenntartóval.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • az Nkt. 67.§ (1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettség és a Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott óvodapedagógus szakképzettség,
 • legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • Nyilatkozat, hogy nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (a továbbiakban: vezetési program),
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló irat
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
 • Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajtó Péter polgármester nyújt, a 06-20-4214480 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iván Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9374 Iván, Fő u. 84.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/473-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Győr-Moson-Sopron megye, 9374 Iván, Fő utca 29.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Iván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázatokat a megbízási jogkör gyakorlója a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően várhatóan 2021. július 05. napjáig bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 5.

Hirdetmény Önkormányzat épületének felújításáról

A dokumentum megtekintéséhez, letöltéséhez kattintson IDE

Kulturális közösségi háló fejlesztése - tájház létesítés és felújítás konzorciumban

Projekt címe: „Kulturális közösségi háló fejlesztése - tájház létesítés és felújítás konzorciumban”

Felhívás címe: Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület – Kultúrháló Komplex – Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása

 

Kódszáma: VP6-19.2.1-5.1.2-17

Projekt azonosítója: 3007595263

 

Kedvezményezett:                           Ágfalva Községi Önkormányzat

                                                         9423 Ágfalva, Soproni utca 3.

                                                         Iván Községi Önkormányzat (konzorciumi partner)

                                                         9374 Iván, Fő utca 84.

A projekt megvalósítási időszaka2019.01.01.– 2020.03.31.

Támogatás összege:                       9 272 264 Ft (Ágfalva: 6 913 579 Ft, Iván: 2 358 685 Ft)

A támogatás mértéke:                     85 %

A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek):

Ágfalvi Tájház

9423 Ágfalva, Hegy utca 8-9.

Iváni Tájház

9374 Iván, Fő utca 29. 

Ágfalva Községi Önkormányzat és Iván Községi Önkormányzat az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület – Kultúrháló Komplex – Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása” című pályázati felhívásra benyújtott „Kulturális közösségi háló fejlesztése - tájház létesítés és felújítás konzorciumban” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 85 % - a, amely 9,27 millió Forint (Ágfalva 6,9 millió Ft, Iván 2,36 millió Forint). 

Magyarország Kormányának felhívása az Alpokalja-Fertő táj LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő települési önkormányzatok támogatása: a kulturális környezet fejlesztése, a vidéki örökség megőrzése, fenntartható közösségi és/vagy gazdasági hasznosítása; szemléletformáló kezdeményezésekkel, képzésekkel, hálózati együttműködéssel a helyi közösségek szociális érzékenységének, a generációk és a társadalmi csoportok kapcsolatainak erősítése érdekében.  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében.

A projekt tartalma:

A projekt az ágfalvi tájház és iváni civil ház fejlesztésére és jelentőségük szélesítésére irányult. Ágfalván a tájház tetőszerkezetének felújítása, Ivánban pedig a civil ház energetikai felújítása, központi rendszer kialakítása történt meg a fűtés, a gáz és a víz bevezetésével. Iván zöldfelület növekményt és német tanfolyam megvalósítását teljesített a kötelezően vállalt tevékenységen kívül, Ágfalva a tájházon végrehajtott beruházás mellett vállalta a tájékoztató tábla elkészítését, illetve rendezvény lebonyolítását is, mely Német Nemzetiségi Farsang volt.

Ágfalva Községi Önkormányzat és Iván Községi Önkormányzat összefogásával és konzorciumi megállapodásával egy komplex, nemzetiségi kultúrára és hagyományokra épülő projekt megvalósítása történt meg. Mindkét település a saját nemzetiségeinek örökségét magában foglaló tájházát, civil házát fejlesztette és újította fel, s ezen felül további tevékenységeket is megvalósított, melyek kapcsolódnak a nemzeti-, nemzetiségi kultúra és a hagyományok megőrzéséhez. 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Pék Zsuzsanna polgármester

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

tel.: +36 (99) 330 012 

Ivan 01

„Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa.”

Ivan 02

Ismételt Nyilvános pályázati felhívás Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére

A dokumentum megtekintéséhez, letöltéséhez kattintson IDE

Nyilvános pályázati felhívás Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére

A dokumentum megtekintéséhez, letöltéséhez kattintson IDE