Szechenyi Logo 02

 

Ezt követően a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

1/2014 (X.21.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

 

Az Iváni Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő testülete a 2014 október 21-én megtartásra kerülő alakuló képviselő testületi ülésének jegyzőkönyvét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.)Napirendi pont: A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a roma nemzetiségi önkormányzati választás végeredményéről. Megbízólevelek átadása.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Kiss Erzsébet HVB elnök

       2.)Napirendi pont: A megválasztott roma nemzetiségi képviselők eskütétele.

            Esküt kivevő: Kiss Erzsébet HVB elnök

3.)Napirendi pont: A roma nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztása.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István korelnök

4.)Napirendi pont: A roma nemzetiségi önkormányzat  elnökhelyettesének megválasztása.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István elnök

5.)Napirendi pont: Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István elnök

6.)Napirendi pont: Megbízás Iván Község Önkormányzata valamint a Roma

      Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás     felülvizsgálatára.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István elnök

      7.) Napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzat tagjainak dijazásával

             Kapcsolatos kérdések megtárgyalása.

            Szóbeli előterjesztés ,előadó: Vajda István elnök

8.)Napirendi pont: Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István elnök

9.)Napirendi pont: Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, 

a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenörzésére vonatkozó feladatok

ellátására két képviselő kijelölése.

Szóbeli előterjesztés,előadó: Vajda István elnök

10.)Napirendi pont: Tájékoztatás a köztartozás-mentes adózói adatbázisba történő

felvétel rendjéről.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István, elnök

 

A képviselő testület felkéri a napirendi pontok előterjesztőit, hogy az elfogadott napirendet a fenti sorrendben terjesszék a képviselő testület elé.

 

Határidő: azonnal

Felelős. Vajda István korelnök

 

 

Ezt követően Iván Község roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - nyilt szavazással, minősített többséggel- 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

 

2/2014 (X.21.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

 

Az Iváni roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete - nyilt szavazással, minősített többséggel- a képviselő-testület megbízatásának az időtartamára, 

 

                 -   Vajda István települési képviselőt

 

 elnöknek  megválasztotta.

 

Határidő : folyamatos

Felelős: Vajda István elnök

 

 

 

Ezt követően Iván Község roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

 

3/2014 (X.21.) roma nemzetiségi önkormányzati  határozat

 

Iván Község roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-testülete a képviselő-testület megbízatásának az időtartamára, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére

 

                 -   Varga Tamás települési képviselőt

 

 elnökhelyettesnek megválasztotta.

 

Határidő : folyamatos

Felelős: Varga Tamás elnökhelyettes

 

Ezt követően a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

4/2014 ( X.21.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

 

Iván Község roma nemzetiség önkormányzati képviselő- testülete a Nek. Tv. 88.§. (1.)bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát megalkotja a csatolt melléklet szerint.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Vajda István elnök

 

Ezt követően a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő testület 3 igen szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

5/2014 ( X.21.) roma nemzetiség önkormányzati határozat

 

Az Iváni roma nemzetiségi önkormányzat képviselő- testülete felhatalmazza Vajda István elnököt az Iván Község Önkormányzata, valamint az Iváni Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára.

 

Határidő:  2014 november 21

Felelős: Vajda István elnök

 

Ezt követően Iván Község roma nemzetiségi  önkormányzati képviselő-testülete 3 szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2014(X.21.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

 

Iván Község Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő- testülete megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat jelenlegi költségvetési finanszírozása a- minimális összegű állami támogatás miatt- nem teszi lehetővé azt, hogy a nemzetiség az alakuló ülésen az elnöknek az alelnöknek illetve a képviselőknek tiszteletdíjat állapítson meg.

 

A képviselő testület a 2015 évi költségvetés ismeretében a költségvetés elfogadását követően a kérdést újra napirendre tűzi.

 

Határidő: 2015 február 28

Felelős: Vajda István elnök

 

Ezt követően a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő testület 3 igen szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

7/2014 ( X.21.) roma nemzetiség önkormányzati határozat

 

Az Iváni roma nemzetiségi önkormányzati képviselő- testülete a nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyveinek hitelesítésével az állandó jegyzőkönyv-hetelesítési feladatok ellátásával Kovács István települési képviselőt bizza meg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Felelős Kovács István települési képviselő

  

 

Ezt követően a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő testület 3 igen szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

8/2014 ( X.21.) roma nemzetiség önkormányzati határozat

 

Az Iváni roma nemzetiségi önkormányzati képviselő- testülete a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § (3) bekezdése alapján a nemzetiségi képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével megbízza 2014. október 21. napjától Vajda István elnököt és Kovács István települési képviselőt.

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Felelős Vajda István elnök