Szechenyi Logo 02

 

Ezt követően a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

12/2014 (XII.30.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

 

Az Iváni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a 2014 december 30-án megtartásra kerülő  képviselő testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.) Napirendi pont: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megtárgyalása, és jóváhagyása.

Szóbeli előterjesztés,előadó: Vajda István elnök

 

2.)Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok.

Szóbeli előterjesztés, előadó: Vajda István elnök

 

A képviselő testület felkéri a napirendi pontok előterjesztőit, hogy az elfogadott napirendet a fenti sorrendben terjesszék a képviselő testület elé.

 

Határidő: azonnal

Felelős. Vajda István elnök

 

Ezt követően a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

13/2014 (XII.30.) nemzetiségi önkormányzati határozat

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartási törvény rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat 2014 évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

 

- A képviselő testület az  önkormányzat 2014 évi időarányos költségvetési bevételét 45.000 Ft

összegben állapítja meg.

 

A képviselő testület az önkormányzat 2014 évi kiadásait 45 ezer Ft összegben állapítja meg az alábbiak szerit:

 

- az ellátásra szorulók pénzbeli juttatásainak biztosítására, 38 ezer forint

- a banki költségek fedezésére 1 ezer forint,

- a kommunikációs költségeinek fedezésére 6 ezer Ft

 

költségvetési kiadást állapít meg.

 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a költségvetésbe betervezett összegek felhasználásával, takarékos gazdálkodással biztosítsa a nemzetiségi önkormányzat zavartalan működését..

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vajda István elnök