Szechenyi Logo 02

Kommunális szemétszállítás 2023. július 1-től Iván községben

Szemetszallitas 01

Lovas,- és kerékpáros pihenőhely kialakítása

Iván község környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése

Szechenyi LogoKedvezményezett neve: Iván Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 9374 Iván, Fő utca 84.

Pályázati konstrukció: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt címe: Iván község környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00050

Elnyert támogatás: 175 110 810,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.07.31.

A projekt befejezésének határideje: 2023.09.30.

BŐVEBBEN

Fekvés...

Körjegyzőségi székhely a megye délnyugati szélén, Csáfordjánosfa és Pusztacsalád között található. Szinte minden oldalról erdő határolja. Külterületének 8 tavát a horgászok szívesen keresik fel. Autóbuszjárat köti össze Sopronnal, Celldömölkkel és Kapuvárral, a három legközelebbi várossal. A korábbi Celldömölk-Soproni GYSEV vasútvonal felszámolása óta vasúti megközelítése Fertőszentmiklós (Eszterháza), Kapuvár, Répcelak, Celldömölk vasútállomásairól, csak menetrendszerű autóbuszcsatlakozással oldható meg. Legjobb közúti megközelítése a 84. sz főút simasági csomópontjából mellékútvonalon biztosított

Eredet...

A falunév eredetének legvalószínűbb magyarázata az Árpád-korba nyúlik vissza. Az akkori gyakorlat vehető alapul, miszerint a korai időkben gyakori volt, hogy a birtokostól nyerte a település a nevét. Sőt Melich János professzor, a régi magyar nyelv kitűnő tudósa több ízben leszögezte, egészen magyar sajátosságnak tekinthető, hogy toldalék nélkül, csupán a személynév változik át helynévvé. Ezután a Képes Krónikában bukkantak rá egy bizonyos Ján (Iván) nevű soproni comes-re (ispán). 1071–ben – 3 évvel a cserhalmi ütközet után – Iván ispán vezetésével rendre visszaverték a bizánciakkal szövetkező besenyők támadásait. Ezen sikereknek köszönhetően a király és a herceg illendő köszönetet mondott, és királyi módon, bőkezűen megajándékozták. Tehát az akkor elismerésre szert tett ispán ekkor kaphatta meg a falut, és innét a név eredete.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon honnan származik ez az akkoriban szokatlan név? Nos ennek történelmi háttere van és ezen a logikai vonalon jutunk el egészen Kijevig, a normann-orosz állam központjába, ahol a Vazul–ág két hercege, I. András és Levente (herceg) is menedéket kapott, akiket 1046-ban hívnak vissza a magyar főurak, hogy András Magyarország királya lehessen. Katonai elitje – amely normann eredetű, még ha a sztálinista történetírás cáfolja is – a kor megbecsült és elismert katonai kíséretnek számított, akiket a magyar királyok is előszeretettel alkalmaztak. Valószínűleg ez időben érkeztek több százan a magyar előkelőkkel hazánkba, mivel András felesége a kijevi fejedelem leánya volt. E korból való adat Oroszvár nevének feltűnése is (nyugati határszél), vagy a már említett Iván soproni ispán neve.

Összességében tehát megállapítható hogy a falunév eredetét és magyarázatát a kitűnő vitéz nevében kereshetjük.

Községünk története és mai élete:

Ivan KozpontA rómaiak korában lakott hely. Iván első írásos említése 1234-ből származik, ez idő tájt a pornói apátság birtoka volt. 1357-ben már a Kapu várához tartozó királyi jobbágyok lakták. 1387-ben a kapuvári uradalom többi falvaival együtt a Kanizsayak, 1536-ban pedig a Nádasdyak lettek itt az urak. A 16. század derekán a Nádasdyakon kívül tiszttartóik, telekesi Török Pál és a völcseji Párnás János szereztek itt földesuruktól néhány jobbágytelket, sőt a Viczay család is birtokos lett a faluban. A Nádasdy birtokot 1671-ben elkobozták és a királyi kincstár tulajdona lett. 1678-ban Széchényi György érsek zálogba vette, 1714-ben pedig örök tulajdonként is a Széchényiek kezére került. Széchényi Ferenc 1787-ben az egész Sárvár-Felsővidéki uradalmat bérbe adta 6 évre Sághy Dánielnek. A bérlet 1792-ben szűnt meg, amikor az uradalom többi községeivel együtt Iván is visszakerült a Széchenyiek használatába.

Az iváni urasági majornak nagy múltja van. A középkori eredetű Várföldek, mint az uraság magánkezelésében álló birtokrész, már 1492-ben feltűnik. Ebből alakult ki a 16. század elején a major. A 16. században és a 17. század első felében fagyűjtésre, legeltetésre és makkoltatásra minden környékbeli lakos – nemes és jobbágy egyaránt – szabadon, fizetség és dézsma nélkül használhatta a nagyerdőt. A Nádasdyak iváni majorjának tiszttartói 1654 körül kezdték szabályozni a nagyerdő használatát. Az úrbéri állomány elkülönzése igen korán, 1797-ben megtörtént. Gróf Széchényi Ferenc szívén viselte jobbágyainak sorsát, ezért megvizsgálta az erdő- és legelőilletőségi járandóságok kihasításának körülményeit. Iván Sopron vármegye legnagyobb irtásfaluja. Szántóföld állományát a 16. századi 300 holdról 1850-ig 3800 holdra növelte. Nemcsak iváni jobbágyok irtottak, hanem a szomszédos községek lakói is. 1670-ben megszűnt a falu evangélikus egyháza. A katolikusplébános 1692-ben kezdte meg az anyakönyvek vezetését.

Az 1930-as években több tűzvész pusztított a faluban, ekkor kezdődött az első átépítés. A második világháborúban az orosz hadseregkülönösebb esemény nélkül vonult át a községen. 1945 májusában a Széchenyi-nagybirtokot 359 földigénylő között osztották szét. 1956-ban a soproni egyetemisták nagygyűlést tartottak Ivánban. 1959-ben két Tsz alakult, ezek az 1960-as években egyesültek, az 1970-es években pedig Ivánhoz csatlakozott a pusztacsaládi és a répceszemerei Tsz. 1982-ben az egyesített termelőszövetkezetet öt felé osztották. A helyi ÁFÉSZ-t beolvasztották a sopronhorpácsi ÁFÉSZ-be, bezárták a téglagyárat és a Könnyűipari Gépgyár kihelyezett telephelyét.
1979-ben megszüntették a vasutat.

1990. szeptember 30-án alakult az új önkormányzati képviselőtestület

A lakosság idősebb rétege földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik, a fiatalabbak a közeli városok ipari üzemeiben dolgoznak. A faluban a munkalehetőségek hiánya a lakosság számának csökkenését eredményezte. Az 1960-as években épült az óvoda, felújították a TÜZÉP-telepet, portalanított utakat, járdákat, ravatalozót építettek. Az 1970-es években készült el a gyógyszertár, az áruház, a vízmű, a takarékszövetkezet, a kultúrház és a szolgálati lakások. Az 1980-as években négytantermes általános iskola épült tornateremmel, öregek napközi otthona, postahivatal, fogorvosi rendelő szolgálati lakással. Van a faluban orvosi rendelő, védőnő, állatorvos, több bolt és vendéglő.1981-ben volt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 100 éves évfordulójára. Az Árpád utca 11. számú ház falán tábla jelzi, hogy ott született Pintér Gizella, az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz egyik áldozata. Iványi-Grünwald Béla (1867-1940) festőművész édesapja Grünwald Sámuel kibérelte az Ivánhoz tartozó egykori Visztamajort, ahol számos képet festett. Ivánban volt plébános Rozmán Sándor (1900-1953) kerületi hitoktatási felügyelő, halálát a brutális rendőri bántalmazás utáni vesebetegség okozta. Bindes Ferenc (1934–) hittankönyvíró Németh J. László iváni tanárral együtt pedig a „Ha engem üldöztek…” című kötet szerzője. Élő népszokás a lucázás, a betlehemezés és Mikuláskor a korbácsolás.Nagypéntek a falu fogadott ünnepe az 1882. évi nagypénteki tűzvész emlékére.